Bolshoi Ballet and Opera Theatre, Moscow, Russia
Bolshoi Opera - "Boris Godunov"
Mikhail Kazakov as Boris Godunov.
© Damir Yusupov, Bolshoi Theatre