Corps de Ballet

Ravil Davletbaev

Varvara Garagulya
Valentin Grishchenko
Aiman Yegisbayeva
Kieko Komatsu
Elena Kotelkina
Yuriy Kravets
Maria Lapitskaya
Anna Lipanova

Alexey Litovko

Ksenia Makarushina

Daniyar Mergaliyev

Tatiana Muratova

Asset Murzakulov
Yerkin Utepov
Oksana Semirunchik
Yulia Sigitova
Ivan Tarakanov
Yulia Tretiakova